2610242324 Νίκου Γκάτσου 6, Πάτρα schoolplayce@gmail.com